Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 L.p.  Data  
1.

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

14.10.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Podstawa prawna:

Art. 74 - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

3.

02.11.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

4.

23-31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

5.

04-05.01.2020 r.

Dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

6.

22.01.2021 r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 r.

7.

25.01.2021 r.

Początek II semestru roku szkolnego 2020/2021 r.

8.

01-14.02.2021 r.

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

9.

01-06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

10.

30.04.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

11.

25-27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

12.

04.06.2021 r.

Dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

13.

25.06.2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

14.

26.06­31.08 2021 r.

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).