REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

NA PROJEKT MURALU NAŚCIENNEGO

W GZS-P NR 1 W POPOWIE

Konkurs realizowany jest w związku z 135. rocznicą powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie.

1. Organizatorzy:

 • Organizatorami konkursu są: dyrekcja GZS-P nr1 w Popowie – Rafał Bednarski , Rada Rodziców – Katarzyna Jura, nauczyciele: Ewa Gerus i Halina Wolnicka.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów i rodziców naszej szkoły.

2. Cele konkursu:

 • Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości szkolnej, aktywizacja uczniów  i rodziców do twórczej pracy, wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego (o wymiarach 11m x 6m ), które zostanie zrealizowane na wschodniej ścianie zewnętrznej budynku naszej szkoły (sala gimnastyczna).

3. Tematyka muralu:

 • Malowidło powinno być tematycznie związane z życiem szkolnym, zabawami dzieci, historią i tradycją szkoły, patronem szkoły – Janem Długoszem.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie i rodzice GZS-P nr 1 w Popowie.
 • Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w dwuosobowych grupach, np. uczeń i uczeń, uczeń i rodzic, rodzeństwo.
 • Udział w konkursie wiąże sie z wykonaniem projektu w formie papierowej A3, techniką plastyczną: kredki, farby lub komputerowo.
 • Prace powinny być nowatorskie i nawiązujące do podanej tematyki.
 • Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić jedną pracę, nigdzie wcześniej niepublikowaną.
 • Autor/autorzy prac zwycięskich przekazują prawa autorskie na rzecz GZS-P     nr 1 w Popowie.
 • Uczestnik wyraża zgodę na ptrzetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z Załącznikiem nr1 do regulaminu.

5. Miejsce i termin składania prac:

 • Projekt wraz z Załącznikiem nr1 należy dostarczyć do oraganizatorów konkursu: p. E. Gerus lub p. H. Wolnickiej.
 • Termin dostarczenia upływa: 30 listopada 2020r.

5. Sposób oceniania prac konkursowych:

 • Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
 • Komisja dokona oceny prac pod względem walorów artystycznych, estetyki wizualnej, zgodności z tematyką konkursu oraz możliwości realizacyjnych.
 • Wszystkie prace projektowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w naszej szkole.
 • Zwycięski projekt zostanie w całości lub częściowo wykonany na ścianie budunku.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami, zgodnie z ustaleniami organizatorów.

Plakat konkurs